دیجی درمان تجهیز

تهیه و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی عمومی،تخصصی و مصرفی بیمارستانی به صورت عمده و خرده