دفتر وکالت علیرضا طهماسب پور

عضو انجمن حقوق پزشکی ایران. دبیر کمیته تخصصی حقوق پزشکی مرکز وکلا. قبول دعاوی کیفری، حقوقی، خانواده و تخلفات پزشکی