ساخت فروشگاه
181

زخم دیابت

خانوم ۳۰ ساله مراجعه با زخم انگشت دست
در این کلینیک با استفاده از پانسمانهای مدرن و ازون تراپی موضعی توانست بهبودی خود را بدست آورد.

زخم دیابت
فروشنده این محصول: