بوم گردی و گردشگری آسو

گردشگری و بوم گردی مکان های گردشگری در سراسر کشور و ثبت غذاهای محلی استان در یونسکو.آسو، دالاهو، فرهنگ کورد وَ کوردواری، طبیعت گرد، آشپز غذا های محلی کرمانشاه مجموعه اسب کورد، مهرداد زیرکی

اطلاعات بیشتر:

آدرس اینستاگرام:
aso_1355_karimi