ثبت رایگان
190

بیمه مسئولیت

بیمه ها مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تامینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار کی باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه...

بیمه مسئولیت
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ