بیمه سامان گلپایگان ( مجموعه سپاکو)

نمایندگی بیمه سامان کد ۲۴۵۰۸۰ کارآفرین و مدیر فروش بیمه سامان  نفر اول کشور مشاور و صدور انواع بیمه نامه ها عمر و سرمایه گذاری ، بیمه تکمیلی ، مسئولیت، تجهیزات الکتونیک، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان ، تکمیل درمان و …. در اصفهان می باشد.