آذين مديكال خاکباز

تولیده کننده هتلینگ بیمارستانی و تجهیزات کلینیک زیبایی و... با کادری حرفه ای و مجرب در آذين مديكال خاکباز در تهران می باشد.

اطلاعات بیشتر:

تولید و تجهیز بیمارستان، تجهیز مرکز جراحی محدود، تجهیز درمانگاه، تجهیز کلینیک عمومی و فیزیوتراپی، تجهیز کلینیک زیبایی و...