کارخانه برنج حاج فرج الله توکلی و پسران

تهیه و تولید و توزیع انواع برنج ایرانی و برنج قهوه ای و سبوس برنج خوراکی در کارخانه برنج حاج توکلی و پسران در مازندران انجام می شود.

کارخانه برنج حاج فرج الله توکلی و پسران