شرکت آرال صنعت در بوکان

ساخت و رائه انواع تریلر چادری سه محور، لبه 3 محور، تیغه کانتین بر، انواع کمپرس مایلری، سوئدی، ایرانی، انواع اتاق های باری کمپرس، باری چوب فلزی، مسقف فلزی، مسقف چادری و ... در بوکان می باشد.