مدرسه فوتبال افق پایتخت در تهران

مدرسه فوتبال و باشگاه حرفه ای افق پایتخت (۲۴ ابدی سابق)،فراهم سازی بستری مناسب برای سلامتی و پرورش استعداد،تضمین رشد بازیکنان،ارتباط با کادر مربیگری و ارایه گزارشات

مدرسه فوتبال افق پایتخت در تهران