صنایع چوب دهقان پور

صنایع چوبی دهقانپور در سنندج تولیدکننده انواع صنایع دستی چوبی مانند شطرنج، ظروف چوبی و .. با انواع چوب قابلیت ارسال این صنایع دستی زیبا را به کل کشور دارد

صنایع چوب دهقان پور