صنایع سیمانی خوجینی سعید

صنایع سیمانی خوجینی سعید، تولید کننده بهترین کیفیت از صنایع سیمانی همچون ستون و نرده و سنگهایی با اشکال متنوع و رنگ بندی کامل با استفاده از متریال درجه یک در اردبیل

صنایع سیمانی خوجینی سعید