شرکت خدماتی کارا تجارت

پرسنل خدمات ارائه دهنده خدمات نظافت، مراقب سالمند، نگهداری کودک، همراه بیمار، پذیرایی و تشریفات در شیراز و استان فارس

اطلاعات بیشتر:

پرسنل خدمات آماده ارائه خدمات در شیراز و فارس میباشد.

چکیده:

خدماتی، نظافتی، پرستاری، مراقبتی

شرکت خدماتی کارا تجارت

قفسه ها