بذر علوفه ای اسپرس

امتیازات اسپرس نسبت به یونجه
به دليل عدم ایجاد نفخ برای چرای مستقیم دام مناسب می باشد
مقاومت به سرما باعث شده که در پاییز مدت طولانی تری به رشد خود ادامه می دهد و در بهار نیز زودتر فعالیت رویشی خود را آغاز نماید
مقاومت به آفاتی نظیر سرخوطومی ساقه و برگ و ریشه
بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک به دلیل داشتن ریشه های عمیق باعث شکسته شدن لایه ه...

بذر علوفه ای اسپرس
فروشنده این محصول: