تجهیزات پزشکی ماهریس

تهیه و تولید و توزیع تجهیزات مصرفی پزشکی و نمایندگی شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی در تجهیزات پزشکی ماهریس در تهران می باشد.

تجهیزات پزشکی ماهریس