از گاری چرخ حمل بار در میادین میوه و تره بار، فرودگاه ها، بیمارستان ها، فروشگاه ها و... استفاده می شود. این گاری ها بسته به نوع آن توانایی حمل بار بین 500 تا 800 کیلوگرم را هم دارند.
گاری حمل بار انواع مختلفی دارد که شامل: چرخ حمل بار تاشو، گاری دو چرخ، گاری چهار چرخ، چرخ دستی چهارچرخ دو طرف دسته، چرخ دستی مینی، چرخ دستی مخصوص حمل کپسول، چرخ دستی چمدان بر، ترولی با چرخ فرغونی و... است.