رسیدن به سن پیری و سالمندی، با خود مشکلات و سختی هایی را نیز به همراه دارد. کاهش توان جسمی و از کار افتادن برخی از حواس همگی باعث می شوند تا اطرافیان برای نگهداری سالمند دچار مشکل شوند. به خصوص نگهداری سالمند پوشکی و افرادی که دچار زخم بستر هستند، بسیار دشوارتر خواهد بود.
به همین دلیل ممکن است خانواده فرد تصمیم بگیرند او را به آسایشگاه سالمندان بسپارند یا از پرستار سالمند در منزل کمک بگیرند. قدرت جسمی و فیزیکی، قابل اعتماد بودن، آشنایی با داروها و بیماری ها، صبوری و آرامش و آشنایی با احیای قلبی از مهمترین ویژگی های یک پرستار سالمند در منزل است. برای آگاهی از هزینه نگهداری سالمند پوشکی ابتدا باید تعرفه های خدمات پرستاری در منزل را مطالعه کنید.