ثبت رایگان

سنسور حرارتی درجه حرارت و میزان سرد و گرم بودن هر چیزی را اندازه گیری و کنترل می کند. در واقع این سنسورها میزان فعالیت اتم ها در یک جسم را اندازه می گیرند و به عنوان دمای جسم معرفی می کنند. انواع سنسور حرارتی از نظر روش اندازه گیری دما به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شود.
سنسور حرارتی غیرتماسی در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم دمای یک ماده خطرناک را بسنجیم و امکان نزدیک شدن به آن وجود نداشته باشد. همچنین این سنسورها برای اندازه گیری مایعات درون مخازن بزرگ که امکان تماس با مواد داخل آن وجود ندارد، هم مناسب است. در واقع این سنسورها بدون تماس با ماده مورد نظر و فقط از طریق لیزر مادون قرمز دما را اندازه گیری می کنند. روش تماسی هم به دو دسته ترموکوپل و آر تی دی تقسیم می شود.