یکی از راه های تضمین آینده و به خصوص سال های پیری و از کار افتادگی، بیمه است. در واقع شما به عنوان بیمه گذار ماهانه مبلغی از درآمد خود را به شرکت بیمه می پردازید و در مقابل شرکت مورد نظر تعهد می کند که پس از پایان کار و تا پایان عمر از شما حمایت کند. البته این خدمات تنها محدود به مستمری و حقوق ماهانه نیست، بلکه خدمات بهداشتی و درمانی را نیز شامل می شود.

خدمات بیمه تامین اجتماعی شامل پرداخت بخشی از هزینه های درمان، بارداری، پرداخت مستمری دوران بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، نقص عضو، کمک هزینه ازدواج، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده و... می باشد.