آیهان گردابی مدلینگ کودک

آیهان گردابی از 20روز بعد تولد همکاریش با برند بی بی لند شروع کرد ودر 4ماهگی در آژانس گیل کودک برای چهره منتخب نوزادی
انتخاب شد ومدلینگ برند دانالو شد در 5ماهگی به عنوان اولین مدلینگ کوچک قراردادش با شرکت گیل کودک بسته شد ودر حال حاضر همکاریش با فروشگاه های بی بی لند
مونی مود وفینگلی هاست
برای همکاری این مدلینگ کوچولو با برند هاوتبلیغات
تماس بگیرید .