اثر نقاشی از مجموعه ی اصالت مادری

ابعاد اثر :۱۰۰×۱۲۰ تکنیک : اکرولیک و ترکیب مواد سال:۱۳۹۳ این اثر در خانه ی هنرمندان ایران نمایش گذاشته شده و به فروش رفته است .