خط رزین و کوره سانتی فیوژ

خط رزین و کوره سانتی فیوژ
قوطی آبکاری شده زنجیر پر شاخ