اگر صفحه نمایش گوشیتون بشکنه چه حسی پیدا میکنید؟

اگر صفحه نمایش گوشیتون بشکنه چه حسی پیدا میکنید؟