فرز ۲متر

فرز ۲متر برش ابزار زن و فارسی و برش طولی مخصوص ساختمانی به همراه مخزن وپمپ آب کامل دینام تکفاز یا سه فاز