اجرای سنگ لاشه کف

نصب سنگ لاشه برای کف سنگ لاشه لاشه رو برای کف به روش های مختلفی اجرا میکنیم این عکسی رو که شما میبنید به صورت حصیری اجرا شده
ما سنگ لاشه رو به صورت حصیری به این روش کار میکنیم سنگ رو به صورت مربعی برش میزنیم هر سنگ رو به اندازه های مختلف بع سنگ رو گونیا کرده نصب میکنیم برای کف بعد از اتمام سنگ کاری بند کشی میکنیم با سنگ لاشه مشکی میگون