روش خشکه چینی سنگ کوبیک

روش خشکه چینی
این روش نسبت به روش قبل هزینه اجرای کمتر و سرعت عملیات اجرایی بیشتری دارد. به این علت که از ملات ماسه سیمان استفاده نمی شود. همچنین در این روش امکان زهکشی آب های سطحی وجود دارد. به این علت که بندکشی و دوغاب ریزی انجام نمی شود، در نتیجه آب های سطحی به راحتی به سطح زیرین سنگفرش نفوذ می کنند و از زهکش اطراف به بیرون هدایت می شوند. در این روش همیشه سطح سنگفرش کوبیک بدون آب گرفتگی و خشک باقی می ماند. و سطح کار در دمای یخبندان لغزنده نخواهد بود.

از دیگر مزایای روش خشکه چینی می توان به قابل بازسازی بودن آن اشاره کرد. به این معنی که در صورتی که لازم باشد هر گونه تعمیرات یا حفاری انجام شود، می توان سنگفرش قسمت که قرار است تعمیر شود را جمع آوری کرد و پس از انجام عملیات دوباره همان سنگفرش را پیاده سازی کرد. بدون اینکه نیازی به مصالح جدید باشد.