دمنوش مفرح دکتر بیز

دمنوش مفرح دکتر بیز
مقابله با افسردگی
افزایش نشاط و شادابی

بهبود حافظه
در کاهش اضطراب موثر است.

در کاهش جنون موثر است

خستگی ذهنی را برطرف می کند.