نهال گردو ژنوتیپ مهدیزاده

تولید و پرورش انواع نهالهای گردو بذری رویشی گردوژنوتیپ برتر گردو جمال گردو خوشه ای کانادایی متعادل با آب هوای ایران دیرگل زودبازده مقاوم در برابرسرما در اولین سال بارگیری کرده و فعال می شود؟زمان فعال شدن این گردو ? 20روز الی ۳۰ روز بعد از گردوهای دیگر است به خاطر دیرگل بودنش و همزمان با گردوهای دیگر گردوهای چیده خواهد شد