سینی نشاء

انواع سینی نشاء ترک از ۲۸ حفره تا ۲۸۸ حفره ، اوزکا وکیوم ترکیه ، درجه یک ، چندبار مصرف