هودی تک توکرک دار اسکلت

هودی تک توکرک دار اسکلت😍😍😍

جنس عاااالی تضمینی کرکدار گرم

مناسب۸سال تا۱۶سال

سایز۵۵قدبلوز۵۸پهنا۴۲
سایز۶۰قدبلوز۶۰پهنا۴۳
سایز۶۵قدبلوز۶۵پهنا۴۶
سایز۷۰قدبلوز۷۰پهنا۴۸


کلاه ۱5۰/۰۰۰ فری سایز🤩