نهالهای پیوندی مهدیزاده

پرورش و تولید نهالهای بذری رویشی در ایران فروش بصورت عمده و خرده ارسال به تمام نقاط کشور .