اتاق تریلی طرح‌سوئدی‌

اتاق تریلی طرح‌سوئدی‌‌
۵و۶میلی‌درب‌دوکاره
ورق‌ضدسایش