گردوژنوتیپ اصل خاص دیرگل زودبازده و سردسیری

پرورش و فروش گردوهای بذری رویشی کاغذی اصلاح شده دیرگل و زودبازده کوهستانی سردسیری قابل کاشت در همه شهرهای ایران

قیمت قبل: 260