کاج زینتی برای فضا سازی

این کاج مناسب فضا سازی محوطه فضا سبز جهت زیبا سازی استفاده می شود.
با قیمت مناسب از نهالستان برگ سبز در کرج ماهدشت سفارش دهید.