نهال گردوژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ اصل بعدازجابجایی نهال و کاشت آم در مناطق مختلف شهرها و کوهها در اولین سال جهش یابی کرده و آب هوای همان مناطق را باخود سازگاری و آشنایی این گردو بعدازکاشت بسیارخوب و عالی جهش یابی میکند و زمانی که احساس کند سرما هست جوانه نمی زند منتظر می شود تا سرماعبورکندبعداز عبور سرما فعالیت خود را شروع کرده و شروع به جوانه زدن میکند شاخه برگ میدهد فاصله زمانی این گردو بخاطردیرگل بودن نهال ۲۰الی ۳۰ روزمی باشد یعنی بیست روز بعدازنهالهای و گردوهای دیگر از خواب بیدار می شود دیرگل کاغذی پوست نازک و درشت می باشد اولین سال هم باردهی میکند