پیش فروش نهال گردو کانادایی

توجه توجه پیش فروش نهال گردو های خاص ژنوتیپ کوپه ای و خوشه ای کانادایی با قیمت مناسب دیرگل سردسیری و کوهستانی کاغذی بارگیری در اولین سال تضمین باعقدقراردادرسمی با همه ارگانها و کشاورزان عزیز درهمه شهرها بصورت عمده و خرده ارسال به همه شهرها بامدیریت مهندس منصورمهدیزاده درمیاندوآب