در ضد سرقت PVC

در ضدسرقت PVC، دستگیره میله ای، قفل ایرانی.
سرتاسر ورق و چهار قوطی 40*20