مبل مدل انجل ست ۸نفر

مدل انجل ست ۸نفر
جنس مبل پارچه خارجی
اسفنج کف ۳۰یورلوکس
بدنه ۲۵کیلوی
نمارنگی چوب افرا بدنه صنوبر
تولید شده توسط شرکت جهان مبل در تهران.