کارگاه مهارت کنترل خشم ۱۴۰۱

کارگاه مهارت کنترل خشم با تدریس خانم دکتر مقتدر در کلینیک مشاوره آوای نو.