هودی تک توکرک دار اسکلت

هودی تک توکرک دار اسکلت😍😍😍
جنس عاااالی تضمینی کرکدار گرم

مناسب۸سال تا۱۶سال

سایز۵۵قدبلوز۵۸پهنا۴۲
سایز۶۰قدبلوز۶۰پهنا۴۳
سایز۶۵قدبلوز۶۵پهنا۴۶
سایز۷۰قدبلوز۷۰پهنا۴۸

‌‎قیمت هودی۴۱۸/۰۰۰😉😉😉

کلاه ۱۵۰/۰۰۰ فری سایز🤩