سویشرت مخمل کبریتی داخل ببعی

سویشرت مخمل کبریتی داخل ببعی🥰😍
☑️جنس عالی درجه یک💯💯
☑️اسپرت برای دختر و پسر

☑️سایز۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰-۱۶۰-۱۷۰

سایز ۱۰۰قد ۵۰ عرض۴۰استین۳۹
سایز۱۱۰قد۵۱عرض۴۲استین۴۳
سایز۱۲۰قد۵۴عرض۴۴استین۴۶
سایز۱۳۰قد۵۶عرض۴۵استین۴۸
سایز۱۴۰قد۶۱عرض۴۷استین۵۴
سایز۱۵۰قد۶۶عرض۴۹استین۵۹
سایز۱۶۰قد۶۸عرض۵۰استین۶۲
سایز۱۷۰قد۷۰عرض۵۱استین۶۷

☑️مناسب ۶ تا۱۴ سال


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شلوار لی گتدار زاپ انگلیسی🥰😍🥰
☑️جنس عالی درجه یک💯💯
☑️اسپرت برای دختر و‌پسر
☑️سایز.۷۰.۷۵.۸۰.۸۵.۹۰.۹۵

سایز۷۰ قد۶۶ کمر۳۹
سایز۷۵ قد۷۱ کمر۴۲
سایز۸۰ قد۷۷ کمر۴۴
سایز۸۵ قد۸۲ کمر۴۵
سایز۹۰ قد۸۴ کمر۴۶
سایز۹۵ قد۹۲ کمر۴۸

☑️مناسب۶ تا۱۲ سال


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ