درضدسرقت ترموود

درضدسرقت ترموود.
ترمو فنلاند اسیدشور شده با قفل کاله ترک.
سرتاسر ورق.
استفاده از قوطی 40*20.
چهارچوب حلال فولاد مبارکه.
ورق 1.25