طرح جدید سنگ قبرگرانیت سیمین سلطنتی

ساخت و نصب سنگ قبر جدید با طرح دلخواه توسط سنگ مزا رسولی درتهران.