پرورش و فروش نهال گردو در میاندوآب

پرورش و پرستاری از گردوهای بذری رویشی زودبازده دیرگل و کاغذی جهشی و ژنی تغییر ژن گردوهای بذری در ایران سردسیری و دیرگل زیر دمای ۱۸درجه مقاوم سازگاری در هوای سرد و مناطق کوهستانی و دشت سرما و یخ ارسال به همه شهرها با مدیریت مهندس منصورمهدیزاده