نهال سنوبراسراعیلی

نهال سنوبر اسراعیلی لوله ای و راسته بدون شاخه و بوته تجاری پرسود در ۶الی۸سالگی