نهال صنوبر ترکیه

تولید وفروش عمده و خرده صنوبر ترکیه، اسراعیلی، ایرانی، لوله ای، دسته بیل، دسته طی، دسته جارو، ارسال به همه شهرها بامدیریت مهندس منصورمهدیزاده از میاندوآب.