میز صندلی ناهار خوری

میز صندلی ناهار خوری
4 نفره 6 نفره