فرز ۲کله ابزار زن

فرز ۲کله ابزار زن و فارسی زن و برش طولی در طرحهای مختلف کارگاهی وساختمان