تولید توری پلیسه

تولید توری پلیسه در کرج، تولید با بهترین توری و نخ مصرفی.
همراه با اندازه گیری و نصب.