اجرای سنگ لاشه برای محوطه سازی پارکینگ

اجرای سنگ لاشه برای محوطه سازی یا نمای ساختمان با سنگ لاشه به صورت تیشه ای با مدریت سعادت